Sustainable management

HVL styrkar kunnskap om den regionale utviklingsrolla

Høgskulen på Vestlandet får rundt 3millionar kroner til eit prosjekt som skal finne ut korleis universitet oghøgskular kan spele ei sterkare rolle for ei smart og berekraftignæringsutvikling i Vestland.

Målet er å finne ut kva rolle dei høgareutdanningsinstitusjonane som HVL, UiB og NHH, kan spele for å påverke detregionale innovasjonssystemet i en berekraftig retning, gjennom utdannings-,forskings, og innovasjonsarbeid. Midlane er gitt frå Regionalt ForskingsfondVestland (RFF). 

Vestland Fylkeskommune og GCE Ocean Technology er samarbeidspartnarar i prosjektet. Øystein Stavø Høvig ved Mohnsenteret ved HVL er prosjektkoordinator og gler seg over tildelinga:

– Prosjektet vidarefører vårt gode samarbeid med Vestland fylkeskommune og GCE Ocean Technology. Dette samarbeidsprosjektet ligg nært HVL og Mohnsenterets kjerneverdi om å drive forsking til nytte for regionen. Difor er det bra at vi får midlar til nettopp denne typen prosjekt, kommenterer han.

Fleire forskarar ved Mohnsenteret er involverte i prosjektet. I tillegg deltek forskarar frå Jönköping Universitet i Sverige. Prosjektet går over 3 år, med oppstart i august 2021.

Interessert i å lese mer om dette, så fortsett på HVL sine nyhetssider her!

Photo: Mauricio Pavez Ramirez , HVL

Other updates

No items found.