” Fosna Orion - ombygging fra diesel- til hydrogendrift, eller ny båt?”

Er det teknisk mulig å bygge Fosna Orion om fra dieseldrift til hydrogendrift, eller bør det bygges en ny båt?” En viktig del av Norges havbruksnæring er de mange servicebåtene som sørger for at driftsog serviceoppdrag utføres. I dag drives de fleste båter av diesel, noe som fører til store klimautslipp. Med et økende fokus på det fornybare skiftet og et mål om å fase ut bruken av fossile energikilder må det utvikles alternative løsninger.

I bilindustrien er det et stort fokus på utviklingen av elbiler med batterier som energibærer, men på grunn av begrensninger som rekkevidde og fleksibilitet vil dette være utfordrende å implementere i båtindustrien. En løsning på dette kan være bruken av hydrogen. Med fleksibiliteten hydrogen gir kan båtene i stor grad driftes som de gjør i dag med dieseldrift.

Denne oppgaven er en del av et større prosjekt hvor målet er å utvikle et konsept for nullutslippsbåter med hydrogen som alternativ energibærer for arbeidsbåter i havbruksnæringen. Prosjektet skal legge til rette for å kunne utvikle en pilot, forenkle prosessen for aktører som vil bruke nullutslippsfartøy og bidra til at Abyss skal stå sterkere ikonkurranse om fremtidige oppdrag hvor miljøet er i fokus..

Rapporten har som formål å fremme kunnskap om hvordan hydrogen skal lagres og brukes til drift. Det skal legges frem flere løsninger før det konkluderes med hvilken løsning som er best egnet. Ved å bruke denne informasjonen er målet å svare på problemstillingen: ”Er det teknisk mulig å bygge Fosna Orion om fra dieseldrift til hydrogendrift, eller bør det bygges

Link to project

” Fosna Orion - ombygging fra diesel- til hydrogendrift, eller ny båt?”